Πολυκεντρικές Μελέτες

Συνερευνητής στη μελέτη φάσης δύο ΒΑΥ94-8862/14564 ARTS-HF από Σεπτέμβριο 2013 έως Μάιο 2015 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Παρίση.